SECURITY MONITORING CENTRE B.V.

Privacyverklaring

Security Monitoring Centre en haar dochterondernemingen en filialen (gezamenlijk “SMC”) zetten zich in voor de bescherming van de privacy van bezoekers aan onze websites (“Websites”) en gebruikers van onze mobiele applicaties (“Apps”). Het is belangrijk dat onze gebruikers begrijpen hoe we Persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) verzamelen, gebruiken en openbaar maken. SMC heeft technische, administratieve en fysieke maatregelen genomen om alle Persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen.

Deze Privacyverklaring beschrijft onze handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens die via de Websites en Apps worden verzameld, tenzij er een aparte Privacyverklaring voor een bepaalde website of mobiele applicatie is.

SMC heeft een aparte Algemene Privacyverklaring die betrekking heeft op Persoonsgegevens die SMC afzonderlijk en los van haar Websites en Apps kan verzamelen en verwerken. Als u via deze Website naar een baan solliciteert, wordt het gebruik door SMC van de Persoonsgegevens die u bij de sectie ‘Werken bij SMC’ verstrekt, geregeld door de Privacyverklaring voor sollicitanten van SMC, die te vinden is in die Werken bij SMC-sectie, en niet door deze Privacyverklaring. Voor natuurlijke personen in de Verenigde Staten heeft SMC een HIPAA-Privacyverklaring en een privacybeschermingsbeleid voor socialezekerheidsnummers. SMC kan gebruik maken van cookies en andere trackingtechnologieën op haar Websites en Apps; raadpleeg hiervoor ons cookiebeleid.

 

1     Welke persoonsgegevens verzamelt SMC?


Hoe verzamelt SMC dergelijke persoonsgegevens?

 

“Persoonsgegevens” is informatie waarmee een natuurlijke persoon identificeerbaar is of kan worden geïdentificeerd. SMC verzamelt, gebruikt en verwerkt uw Persoonsgegevens om u te voorzien van diensten, producten of informatie op uw verzoek.

De verzameling van Persoonsgegevens zal voor u transparant zijn en u heeft de mogelijkheid om te beslissen of u deze al dan niet verstrekt. Als u ervoor kiest om geen van de gevraagde Persoonsgegevens te verstrekken, is het mogelijk dat SMC uw transactie niet kan voltooien of de door u gevraagde informatie, diensten of producten niet kan leveren.

SMC verzamelt informatie, waaronder Persoonsgegevens, van u wanneer u een formulier of aanvraag indient of een product registreert bij SMC, zoals: naam, fysiek adres, het bedrijf waarvoor u werkt, telefoonnummer, e-mailadres en faxnummer, evenals eventuele andere Persoonsgegevens die u aan SMC verstrekt. SMC kan u ook vragen om informatie over het product dat u registreert (bijvoorbeeld een apparaatidentificatie) of over de persoon/het bedrijf dat het product heeft geïnstalleerd of onderhoudt.

SMC kan ook informatie verzamelen via uw gebruik van onze Websites of Apps, zoals apparaatidentificatoren, IP-adres, logbestanden en locatiegegevens. Raadpleeg “Hoe gebruikt SMC cookies of andere trackingtechnologieën?” hieronder voor meer informatie.

Uw mobiele- of internetproviders kunnen een conflicterende privacypositie of -verklaring hebben die hen toestaat uw Persoonsgegevens vast te leggen, te gebruiken en/of te bewaren wanneer u de Websites bezoekt of de Apps gebruikt, maar SMC is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle over hoe andere partijen uw Persoonsgegevens kunnen verzamelen wanneer u de Websites bezoekt of de Apps gebruikt.

2     Waarom verzamelt SMC uw persoonsgegevens?

 

Ons doel bij het verzamelen van deze gegevens is om diensten en inhoud op maat te leveren die relevant zijn voor uw specifieke behoeften en interesses. Uw gegevens kunnen door SMC worden gebruikt om onze contractuele verplichtingen uit te voeren, u als gebruiker te authenticeren en u toegang te geven tot bepaalde delen van onze Website, Apps of sociale media-sites of om het voor u mogelijk te maken te solliciteren naar een functie bij SMC.

Uitgezonderd wanneer deze worden gebruikt ter ondersteuning van een contract met u of om een wettelijke verplichting na te komen, zullen wij uw Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor legitieme zakelijke belangen, zoals hieronder uiteengezet. Persoonsgegevens die op de Websites of Apps worden verzameld, kunnen worden gebruikt om:

 • De basisbedrijfsvoering uit te voeren, zoals de communicatie met klanten en de bedrijfsplanning;
 • Diensten aan investeerders uit te voeren;
 • Gevraagde informatie, artikelen of diensten te leveren;
 • Te reageren op uw aanvraag of uw ingediende formulier verder te verwerken;
 • Te adverteren voor producten, diensten, promoties en evenementen met betrekking tot SMC;
 • Onze producten, diensten, Websites en Apps te verbeteren;
 • Uw identiteit te verifiëren om de veiligheid voor een van de andere hier genoemde doeleinden te garanderen;
 • Uw gedrag op onze Website en Apps te analyseren;
 • Te reageren op een legitiem juridisch verzoek van wetshandhavingsinstanties of andere regelgevende instanties van de overheid;
 • Uw locatiegegevens te verkrijgen om de gevraagde informatie of diensten te kunnen leveren;
 • Te beschermen tegen fraude of onderzoek te doen naar verdachte of daadwerkelijke illegale activiteiten;
 • Nieuwe aanbiedingen te ontwikkelen, de kwaliteit van onze producten te verbeteren, de gebruikerservaring te verbeteren en te personaliseren, en toekomstige inhoud beter te laten aansluiten op basis van uw interesses en die van onze algemene gebruikerspopulatie; of
 • Onderzoek te verrichten om de naleving van de wettelijke verplichtingen te waarborgen, en deze verplichtingen na te leven.

Waar worden persoonsgegevens opgeslagen?

 

Omdat SMC een wereldwijd opererend bedrijf is met vestigingen in veel verschillende landen, kunnen wij uw gegevens binnen SMC van de ene naar de andere rechtspersoon of van het ene naar het andere land overbrengen om de hierboven genoemde doelen te bereiken. Tot deze landen behoren, ten minste, de Verenigde Staten, de lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Canada en andere landen, waaronder enkele in Azië. Wij zullen uw Persoonsgegevens overdragen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten en alleen voor zover dit nodig is voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

SMC vertrouwt op de beschikbare rechtsgeldige mechanismen om de wettelijke overdracht van Persoonsgegevens over de grenzen heen mogelijk te maken. Voor zover SMC zich beroept op de modelcontractbepalingen (ook wel de modelclausules genoemd) om de overdracht te autoriseren, zal SMC aan deze voorschriften voldoen, ook wanneer er een conflict kan zijn tussen deze voorschriften en deze Privacyverklaring.

4     Gebruikt SMC uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen?

 

SMC kan de door u verstrekte Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen over producten, diensten, promoties, speciale aanbiedingen, enquêtes en andere informatie die voor u van belang kunnen zijn. Als u er de voorkeur aan geeft dergelijke communicatie niet te ontvangen, gebruik dan de functie “uitschrijven” binnen de Websites of Apps, of laat het ons weten door een e-mail te sturen naar [email protected]

SMC zal ervoor zorgen dat alle marketingcommunicaties die via elektronische weg worden verzonden, een eenvoudige methode bieden om u af te melden of uit te schrijven. Houd er rekening mee dat als u zich uitschrijft voor marketingcommunicaties, u nog steeds communicaties over onze rekening of transacties met ons kunt blijven ontvangen.

Wij zullen uw Persoonsgegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen in antwoord op een directe aanvraag of als u zich registreert om communicaties te ontvangen op een van de Websites, zoals het onderdeel Investeerders, indien beschikbaar.

5     Deelt SMC de informatie die zij verzamelt met externe partijen?

 

SMC kan uw Persoonsgegevens delen met de aan haar gelieerde bedrijven en dochterondernemingen, zoals bedrijven waarover SMC zeggenschap heeft door direct of indirect eigendom voor de hierboven beschreven doeleinden.

Daarnaast zal SMC, daar waar nodig, toegang verlenen tot Persoonsgegevens of deze delen met externe partijen, zoals vertrouwde dienstverleners, adviesbureaus en aannemers die toegang krijgen tot faciliteiten en systemen van SMC of die diensten verlenen aan SMC, en met overheidsinstellingen en anderen zoals vereist door de wet. In het bijzonder zal SMC uw Persoonsgegevens alleen delen buiten SMC:

 • Met dienstverleners, dealers, distributeurs, agenten of aannemers die SMC heeft ingehuurd om namens ons diensten te verlenen. SMC zal uw Persoonsgegevens alleen delen met derden die SMC contractueel heeft beperkt in het gebruik of het openbaar maken van de informatie, behalve wanneer dit nodig is om diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het naleven van fiscale en regelgevende verplichtingen, het delen van gegevens met vakbonden en ondernemingsraden, en het voldoen aan een gerechtelijke procedure of een legitiem rechtsverzoek van rechtshandhavingsautoriteiten of andere regelgevende instanties van de overheid;
 • Om onderzoek te doen naar verdachte of daadwerkelijke illegale activiteiten;
 • Om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen; of
 • Om de verkoop of overdracht te ondersteunen van alle of een deel van onze activiteiten of activa (inclusief door faillissement).

Uw Persoonsgegevens worden ook bewaard en verwerkt door onze dienstverleners in de Verenigde Staten, de lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Canada, Azië en in andere rechtsgebieden, binnen een passend wettelijk en contractueel kader.

Hoe beveiligt SMC persoonsgegevens?

 

SMC zet zich in om de veiligheid en integriteit van de Persoonsgegevens te waarborgen. SMC heeft redelijke fysieke, technische en administratieve procedures ingevoerd om uw Persoonsgegevens te waarborgen. Vanwege de aard van internetcommunicatie kunnen wij echter niet garanderen of verzekeren dat uw transmissie naar ons veilig is.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

 

De Persoonsgegevens die u aan SMC verstrekt, worden slechts bewaard zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, rekening houdend met onze noodzaak om te voldoen aan contractuele verplichtingen, problemen met de klantenservice op te lossen, te voldoen aan wettelijke vereisten en nieuwe of verbeterde producten en diensten aan gebruikers te leveren. Dit betekent dat wij uw Persoonsgegevens gedurende een redelijke periode kunnen bewaren nadat u bent gestopt met het gebruik van de SMC Websites of Apps. Na deze periode zullen uw Persoonsgegevens zonder notificatie worden verwijderd uit alle systemen van SMC.

8     Hoe kunt u uw door SMC bewaarde gegevens corrigeren, wijzigen of verwijderen?

 

U kunt te allen tijde verzoeken om toegang tot uw Persoonsgegevens, om deze bij te werken, te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. SMC zal redelijke inspanningen leveren om uw Persoonsgegevens tijdig bij te werken en/of te verwijderen. Om de privacy en veiligheid van de gebruiker te beschermen, zal SMC stappen ondernemen om de identiteit van de gebruiker te verifiëren alvorens de gevraagde toegang of wijziging door te voeren. Om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens, om deze bij te werken, te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen, om vragen te stellen of om problemen met betrekking tot gegevensbescherming en privacy aan de orde te stellen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Bij sommige van onze Websites, Apps en social media-accounts kunt u direct op de site correcties aanbrengen zonder dat u verder contact met SMC hoeft op te nemen.

Houd er rekening mee dat wij u zullen helpen bij het beschermen van uw Persoonsgegevens, maar dat het uw verantwoordelijkheid is om uw wachtwoorden en andere toegangsgegevens te beschermen tegen anderen.

Wat moet u begrijpen over de links van derden die op deze website kunnen verschijnen?

 

In sommige gevallen kan SMC links aanbieden naar websites die niet door SMC worden gecontroleerd, waarvoor SMC redelijke inspanningen zal leveren om deze als zodanig te identificeren. SMC heeft echter geen controle over dergelijke websites van derden en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud of het privacybeleid van andere websites. Bovendien is deze Privacyverklaring niet van toepassing op informatie die door derden over u wordt verzameld.

10     Hoe gebruikt SMC cookies of andere trackingtechnologieën?

 

10.1     Cookies

 

SMC kan gebruik maken van cookies op deze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verzonden naar en opgeslagen op de computers van gebruikers. We gebruiken cookies om de Website in staat te stellen terugkerende gebruikers te herkennen, de toegang van gebruikers tot de Website te vergemakkelijken en de Website in staat te stellen geaggregeerde gegevens te verzamelen die inhoudelijke verbeteringen mogelijk maken. Cookies beschadigen de computers of bestanden van gebruikers niet. Als u niet wilt dat cookies toegankelijk zijn voor deze of een andere Website van SMC, dient u de instellingen van uw browserprogramma aan te passen om het gebruik van cookies te weigeren of uit te schakelen. Het weigeren of uitschakelen van cookies of soortgelijke technologie kan echter de toegang tot een deel van onze inhoud of het gebruik van sommige functies op de Website verhinderen. SMC kan ook gebruik maken van cookies en soortgelijke technologie die door een van onze bedrijfs- of reclamepartners is geplaatst om SMC in staat te stellen te weten te komen welke advertenties gebruikers naar onze Website brengen.

Daarnaast bewaakt SMC de verkeerspatronen van gebruikers op haar Websites op basis van de domeinnaam van een gebruiker, het type browser, de datum en tijd van toegang, en de bekeken pagina’s. Onze webservers verzamelen de domeinnamen, maar niet de e-mailadressen van de bezoekers. Deze informatie wordt verzameld om het aantal bezoekers van onze Website te meten en om te bepalen welke delen van de Website gebruikers nuttig vinden op basis van de hoeveelheid verkeer naar bepaalde delen. SMC gebruikt deze informatie om de ervaring van gebruikers op de Website te verbeteren en om toekomstige inhoud beter te laten aansluiten op de interesses van gebruikers.

10.2     Webbakens (web beacons)

 

Deze website kan ook gebruik maken van webbakens. Een webbaken is gewoonlijk een pixel op een website die kan worden gebruikt om bij te houden of een gebruiker een bepaalde website heeft bezocht, zodat gerichte reclame geleverd kan worden. Webbakens worden gebruikt in combinatie met cookies, wat betekent dat, als u de cookies van uw browser uitschakelt, de webbakens uw activiteit niet zullen kunnen volgen. Het webbaken telt nog steeds als een websitebezoek, maar uw unieke informatie wordt niet vastgelegd.

De informatie die door webbakens wordt verzameld, kan informatie over het IP-adres bevatten (zie hieronder). Informatie van webbakens wordt ook gebruikt voor:

 • Reclame en e-mailcontrole, en rapportage;
 • Personalisatie;
 • Rapportage over websiteverkeer; en
 • Unieke bezoekersaantallen.

10.3     IP-adressen

 

Een Internet Protocol (IP)-adres is een nummer dat door computers op het netwerk wordt gebruikt om uw computer te identificeren telkens wanneer u zich aanmeldt op het internet.

SMC kan deze IP-adressen verzamelen en bewaren om onder andere:

 • De veiligheid en beveiliging van de website te onderhouden;
 • De toegang tot onze Websites te beperken tot bepaalde gebruikers;
 • Technische problemen op te lossen; en
 • Beter te begrijpen hoe SMC Websites worden gebruikt.

10.4     Logbestanden

 

SMC (of derden namens SMC) kan informatie verzamelen in de vorm van logbestanden waarin de activiteiten van de Website en de statistieken over de gewoontes van de websitegebruikers worden vastgelegd.

Logbestanden worden alleen voor interne doeleinden gebruikt. Door gebruik te maken van logbestanden kan SMC haar Websites en applicaties voortdurend verbeteren en aanpassen.

De vermeldingen helpen ons bij het verzamelen van onder andere:

 • Interne marketing en demografisch onderzoek;
 • Het type browser en het besturingssysteem van een gebruiker;
 • Informatie over een gebruikerssessie (zoals de URL, de datum en het tijdstip waarop onze Website werd bezocht en welke pagina’s en hoe lang er op onze Website werden bekeken); en
 •  Andere soortgelijke navigatie- of klikstroomgegevens.

10.5     Informatie van het sociale netwerk

 

Informatie van het sociale netwerk is alle informatie waarvan u toestaat dat een sociaal netwerk van een derde partij wordt gedeeld met externe applicatieontwikkelaars zoals SMC. Informatie van het sociale netwerk omvat alle informatie die deel uitmaakt van uw profiel op een sociaal netwerk van een derde partij. Een dergelijk sociaal netwerk kan Twitter, Facebook, google+ omvatten, maar is daar niet toe beperkt.

Om te weten te komen hoe uw informatie van een sociaal netwerk door ons (of andere externe applicatieontwikkelaars) kan worden verkregen, gaat u naar de instellingenpagina van het betreffende sociale netwerk. Bovendien bevestigt u dat wij uw Persoonsgegevens mogen gebruiken om informatie te matchen met een sociaal netwerk voor reclamedoeleinden.

SMC kan geen garanties geven over de veiligheid van informatie die u deelt met derden, met inbegrip van informatie die u deelt met sociale media-sites.

11     Hoe mag SMC locatiegegevens gebruiken?

 

SMC is een wereldwijde leverancier van bouwtechnologieën. Onze systemen en diensten op het gebied van brandveiligheid, beveiliging, gebouwautomatisering, verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling bevorderen geïntegreerde, hoogwaardige gebouwen die veiliger, slimmer en duurzamer zijn. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van wanneer locatiegegevens kunnen worden opgevraagd om een aantal van de diensten te leveren die SMC te bieden heeft:

 • Om de productmogelijkheden van het gebouw te verbeteren, zoals het gebruik van uw locatiegegevens in een van onze gebouwen om de ventilatie, verwarming en koeling dynamisch aan te passen, de verlichting aan of uit te schakelen of deuren te ontgrendelen;
 • Om, als u een bezoeker of een werknemer op ons hoofdkantoor bent, uw locatiegegevens te gebruiken om de dichtstbijzijnde printer of vergaderzaal te lokaliseren, zodat u een verbeterde ervaring op ons hoofdkantoor krijgt;
 • Om vastgoedmakelaars die gebruik maken van onze Supra™-diensten in staat te stellen een lijst te verkrijgen of te verstrekken of informatie te tonen tijdens het gebruik van Supra’s Apps; of
 • Om te bepalen welke onderhoudstechnicus het dichtst in de buurt is van een onderhoudsoproep.

Daarnaast kan SMC locatiegegevens gebruiken voor locatie- en/of tijdregistratiedoeleinden voor werknemers of aannemers.

In al deze gevallen zal SMC toestemming vragen om uw locatiegegevens te verzamelen, zodat het verzamelen van deze gegevens voor u transparant is – u heeft de mogelijkheid om te beslissen of u uw locatiegegevens al dan niet verstrekt. Als u ervoor kiest om uw locatiegegevens niet te verstrekken, kan het zijn dat SMC niet in staat is om de gevraagde dienst te leveren of de gevraagde transactie te voltooien.

12     Welke aanvullende informatie moeten specifieke gebruikers weten?

 

Ouders, voogden en kinderen: Onze Apps en Websites zijn bedoeld voor bezoekers die ten minste 18 jaar oud zijn, of de leeftijd van meerderjarigheid in hun woonplaats. SMC verzamelt niet bewust informatie van, of brengt niet bewust producten of diensten op de markt voor, kinderen. Als u niet voldoet aan de hierboven vermelde leeftijdsvereisten, voer dan uw Persoonsgegevens niet in op deze of andere SMC Websites of Apps.

Gebruikers uit Californië:

Als u een inwoner bent van Californië, heeft u, met ingang van 1 januari 2020, bepaalde rechten onder de California Consumer Privacy Act van 2018 (“CCPA”), waaronder het recht om:

a) te weten welke categorieën van Persoonsgegevens we over u hebben verzameld en gebruikt, met inbegrip van de manier waarop de Persoonsgegevens zijn verzameld en het doel voor de verzameling en het gebruik ervan;

b) te weten welke categorieën van Persoonsgegevens worden verkocht of openbaar gemaakt aan derden en, indien verkocht of openbaar gemaakt, welke categorieën van derden deze informatie ontvangen;

c) toegang te krijgen tot specifieke Persoonsgegevens die over u zijn verzameld;

d) te verzoeken dat uw Persoonsgegevens worden gewist.

Verzoeken tot uitoefening van rechten krachtens de CCPA worden door SMC geverifieerd en zijn ook onder voorbehoud van bepaalde beperkingen van de CCPA. We zullen geen onderscheid maken tussen inwoners van Californië voor het uitoefenen van hun toepasselijke CCPA-rechten.  Hoewel inwoners van Californië het recht hebben om zich af te melden voor de verkoop van hun Persoonsgegevens onder CCPA, verkoopt SMC geen Persoonsgegevens aan derden. Als onze handelingen veranderen, zullen we deze Privacyverklaring updaten en de nodige maatregelen nemen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Inwoners van Californië die hun CCPA-rechten willen uitoefenen, kunnen contact opnemen met SMC via [email protected]. Wanneer u contact met ons opneemt om uw rechten uit te oefenen, zet dan “California Privacy Rights” in het onderwerp en de tekst van uw verzoek en beschrijf de aard van uw verzoek.

Jaarlijks kunnen inwoners van Californië informatie opvragen en verkrijgen die SMC deelt met andere bedrijven voor hun eigen direct marketing-gebruik binnen het voorgaande kalenderjaar (zoals gedefinieerd in de Californische “Shine the Light Law”). Indien van toepassing moet deze informatie een lijst bevatten van de categorieën van Persoonsgegevens die werden gedeeld en de namen en adressen van alle derde partijen waarmee SMC deze informatie in het direct voorafgaande kalenderjaar heeft gedeeld.

Gebruikers uit de Europese Unie en andere landen met privacywetgeving: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale of regionale gegevensbeschermingsautoriteit, ook bekend onder de naam toezichthoudende autoriteit. U hebt ook het recht om: (i) te verzoeken om toegang tot en correctie of verwijdering van uw Persoonsgegevens; (ii) beperkingen op te leggen aan; of (iii) bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde Persoonsgegevens, en onder bepaalde omstandigheden de overdraagbaarheid van gegevens te vragen. Om contact op te nemen met SMC over een verzoek tot toegang, correctie, wissen, bezwaar of om beperkingen op te leggen of overdraagbaarheid te verzoeken, kunt u de contactmethoden gebruiken die aan het einde van deze verklaring zijn aangegeven.

Gebruikers uit de Verenigde Staten: SMC verzamelt geen socialezekerheidsnummers via haar Websites.

13     Hoe kan SMC deze privacyverklaring wijzigen?

 

Wanneer SMC haar Websites en Apps uitbreidt en verbetert, of wanneer de wettelijke voorschriften veranderen, is het mogelijk dat we deze Privacyverkaring moeten bijwerken. Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. We raden u aan om deze Privacyverklaring regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste versie wordt onderaan de verklaring vermeld.

14     Hoe kunt u contact opnemen met SMC?

 

Als u opmerkingen of vragen heeft of als er andere dingen zijn die we kunnen doen om de waarde van deze Websites te maximaliseren, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

Als u toegang wilt krijgen tot uw Persoonsgegevens, deze wilt corrigeren, bijwerken of wissen, of als u vragen hebt over de privacypraktijken van SMC in het algemeen of een klacht wilt indienen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

In het geval dat u zich in een land bevindt dat onder de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming valt en u contact wilt opnemen met de lokale functionaris voor gegevensbescherming, geef dit dan aan in uw e-mail, en dan zal uw aanvraag naar de juiste persoon worden doorverwezen. Als u zich wilt afmelden voor het delen van uw Persoonsgegevens met ons of als u wilt dat uw Persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

 

Laatst bijgewerkt: 31 december 2021